Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków PSG IX 2013

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go, na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 29.06.2013 r. oraz par. 20 p. 2 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.

NWZC odbędzie się w dniu 21 września 2013 roku w siedzibie IV LO w Łodzi, ul. Pomorska 16 o godz. 21:00 (pierwszy termin), a przy braku kworum o godz. 21:15 (drugi termin).

Porządek obrad:

1. Otwarcie NWZC.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Sprawy organizacyjne.
a/ Wybory do Sądu Koleżeńskiego.
b/ Informacja o wstępnych wynikach Europejskim Kongresu Go.
c/ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli EGC2013.
d/ Zmiany w statucie PSG
1. status organizacji pożytku publicznego (OPP)
2. możliwość powoływania jednostek terenowych (kół i okręgów)
e/ Zatwierdzenie Regulaminu Pracy Zarządu.
f/ Informacja nt. organizacji obchodów 30-lecia PSG.
g/ Dyskusja nt. kierunków rozwoju PSG w najbliższych latach.
h/ Zmiana systemu kwalifikacji do rozgrywek mistrzowskich.
7. Zakończenie.

Projekty zmian w statucie oraz Regulaminu Pracy Zarządu będą dostępne na stronie psg.go.art.pl począwszy od dnia 1 września 2013 r.

Tags: