Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 30.06.2013 r.

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 30.06.2013 r.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Go zostało zwołane z inicjatywy Zarządu, zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu PSG, na dzień 30.06.2013 r. o godz. 20:00, a w drugim terminie tego samego dnia o godz. 20:30.
Całkowita liczba członków PSG wynosi 155 (z prawem głosu 131). Ponieważ w pierwszym terminie obecnych było 12 członków (czyli mniej od wymaganej liczby 65 - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków), Walne Zgromadzenie Członków w pierwszym terminie nie odbyło się. Zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 2 Statutu, a także z zawiadomieniem o terminie, Walne Zgromadzenie Członków rozpoczęło się w drugim terminie, o godz. 20:30, z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie WZC PSG
2. Stwierdzenie quorum
3. Wybór przewodniczącego obrad
4. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia PSG
5. Wybór Komisji Skrutacyjne
6. Zatwierdzenie porządku obrad
7. Sprawozdanie władz
a. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu
b. Sprawozdanie finansowe Zarządu
c. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
8. Wybory do Komisji Rewizyjnej
9. Informacje nt. stanu przygotowań do Europejskiego Kongresu Go
10. Dyskusja nt. systemu kwalifikacji do rozgrywek mistrzowskich
11. Wolne wnioski
12. Dyskusja nad wolnymi wnioskami
13. Zakończenie obrad

Ad. 1. Otwarcie WZC PSG
O godz. 20:00 Błażej Madejski- prezes Zarządu stwierdził brak kworum
O godz. 20:30 Błażej Madejski otworzył Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w drugim terminie.

Ad 2. Stwierdzenie quorum.
Stwierdzono, że w drugim terminie na liście obecności podpisanych jest 12 członków PSG. Zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 2 Statutu PSG WZC jest ważne w drugim terminie, a do ważności uchwał wymagana jest zwykła większość głosów.

Ad 3. Wybór przewodniczącego WZC.
Na przewodniczącego WZC został wybrany przez aklamację Błażej Madejski.

Ad 4. Wybór sekretarza WZC.
Na sekretarza WZC został wybrany przez aklamację Stefan Wrocławski.

Ad 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani Paweł Noga oraz Krzysztof Urtnowski.

Ad 6. Zatwierdzenie porządku obrad.
Zatwierdzono przez aklamację następujący porządek obrad w wersji proponowanej przez przewodniczącego WZC:
1. Otwarcie WZC PSG
2. Stwierdzenie quorum
3. Wybór przewodniczącego obrad
4. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia PSG
5. Wybór Komisji Skrutacyjne
6. Zatwierdzenie porządku obrad
7. Sprawozdanie władz
a. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu
b. Sprawozdanie finansowe Zarządu
c. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
8. Wybory do Komisji Rewizyjnej
9. Informacje nt. stanu przygotowań do Europejskiego Kongresu Go
10. Dyskusja nt. systemu kwalifikacji do rozgrywek mistrzowskich
11. Wolne wnioski
12. Dyskusja nad wolnymi wnioskami
13. Zakończenie obrad

Ad. 7a. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za okres od czerwca 2012 do czerwca 2013.
Polskie Stowarzyszenie Go we współpracy z lokalnymi klubami i organizatorami będącymi członkami PSG lub niezrzeszonymi zorganizowało, wzięło udział w organizacji lub w inny sposób wsparło m.in. następujące turnieje:
Międzynarodowy Warszawski Turniej Go oraz Eliminacje do KPMC 2012
Letnia Szkoła Go 2012 (Przystanek Alaska)
Eliminacje do Mistrzostw Polski 2012 (Olsztyn)
Mistrzostwa Polski 2012
Mistrzostwa Polski Juniorów 2013
Mistrzostwa Polski Par 2012 (reprezentantami zostali Kasia Mazurek i Leszek Sołdan)
Turniej Go w Lublinie 2013
Międzynarodowy Warszawski Turniej Go 2013
Cognifide Go Cup (cykl w Poznaniu)
Cykl turniejów handicapowych w Bydgoszczy, Cykl pucharu Pomorza i Kujaw
Głównym zagadnieniem nad którym skupiła się praca zarządu było przygotowanie Europejskiego Kongresu Go 2013. W związku z organizacją EGC 2013 PSG zakupiło 150 nowych zestawów do gry.
Oprócz wymienionych wyżej działań PSG wsparło merytoryczni lub materialnie następujące inicjatywy:
Promocja GO na targach gier Poznaniu
Turniej Liga Młodych Mistrzów
Internetowa Liga Młodych Mistrzów
Utrzymanie portalu go.art.pl
W tym roku została nawiązana współpraca z p. Małgorzatą Wasilewską, która została rzecznikiem prasowym PSG. Dzięki tej współpracy w mediach lokalnych i ogólnopolskich pojawiło się ok. 20 artykułów i audycji radiowych oraz programów telewizyjnych dot. go.
Podtrzymana została również współpraca z Klubem Japońskim, z którym wspólnie organizujemy wydarzenia dot. go i kultury japońskiej.

Ad. 7b. Sprawozdanie finansowe Zarządu za okres od stycznia 2012 do czerwca 2013.
Skarbnik Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności PSG. Kondycja stowarzyszenia jest dobra, ale nadal finansowanie bieżącej działalności jest finansowane z oszczędności. Do sprawozdania dołączono Bilans oraz Rachunek zysków i strat.

Ad. 7c. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od czerwca 2011 do czerwca 2013.
Członek Komisji Rewizyjnej, Michał Parkoła, przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Komisja rewizyjna na bieżąco monitoruje prace Zarządu mając wgląd do całej korespondencji Zarządu. Według wiedzy Komisji Rewizyjnej przygotowania do kongresu przebiegają bez zarzutu, również komunikacja między Zarządem a Komisją Rewizyjną jest zdecydowanie lepsza niż w poprzednich kadencjach. Wszystkie sprawy finansowe są rozliczane. Opóźnienie rozliczenia składki do IGF jest spowodowane brakiem odpowiednich dokumentów dostarczonych przez IGF. Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na kłopoty z organizacją reprezentacji Polski na PEGTC (Pandanet European Go Team Championship).

Ad. 8. Wybory do Komisji rewizyjnej
Do prac w Komisji Rewizyjnej zgłosiło się 3 kandydatów: Przemysław Wesołek, Michał Parkoła oraz Wojciech Kaśków.
W drodze głosowania tajnego wybrani zostali wszyscy kandydaci. Wyniki głosowania:
Przemysław Wesołek: 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
Michał Parkoła: 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
Wojciech Kaśków: 11 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymało się
Przemysław Wesołek
Michał Parkoła
W wyniku głosowania tajnego obaj zostali przyjęci do Komisji Rewizyjnej otrzymując następującą liczbę głosów:
Przemysław Wesołek
Za:17
Przeciw:0
Wstrzymane:4
Michał Parkoła
Za:16
Przeciw:1
Wstrzymane:4

Ad. 9. Informacje nt. stanu przygotowań do Europejskiego Kongresu Go
Na Kongres zarejestrowało się już ponad 600 graczy i spodziewane jest kolejnych 200. Przygotowania idą zgodnie z planem. Przetestowany został system rejestracji, zostały podpisane umowy dot. miejsca kongresu, catering oraz domy studenckie dla graczy. Szczegółowe rozliczenie kongresu zostanie przedstawione na NWZC w Łodzi.

Ad. 10. Dyskusja nt. systemu kwalifikacji do rozgrywek mistrzowskich
Zarząd PSG zaproponował rozważenie zmiany systemu kwalifikacji do rozgrywek mistrzowskich, w szczególności do przyznawania prawa do reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata Amatorów oraz Pucharze Premiera Korei. Zmiana ma dotyczyć możliwości wyboru wyjazdu, na który uprawniony gracz chce jechać i scedowania możliwości pojechania na drugą imprezę na gracza kolejnego. Kolejność graczy nadal będzie określone względem punktów reprezentacyjnych. Na drodze głosowania WZC zobligował Zarząd do dopracowania pomysłu oraz podjęcia stosownej uchwały.

Ad. 11. Wolne wnioski
a) Wojciech Kaśków wnioskował o wyjaśnienie, czemu PSG zaprzestało starać się o utworzenie Polskiego Związku Go
b) Ewa Świątkowska wnioskowała o przyznanie dodatkowych zniżek członkom PSG na uczestnictwo w Europejskim Kongresie Go 2013
c) Michał Parkoła wnioskował o zaproponowanie przez WZC sposobu rozliczenia zaległych spraw finansowych z Leszkiem Sołdanem.
d) Błażej Madejski zaproponował WZC zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PSG w Łodzi w terminie 21 września w celu omówienia wstępnego rozliczenia kongresu, organizacji 30-lecia PSG oraz kierunków rozwoju PSG w najbliższych latach.

Ad. 10. Dyskusja nad wolnymi wnioskami

Ad a) Prezes Zarządu wyjaśnił, że aktualne przepisy prawne uniemożliwiają założenie Polskiego Związku Go ponieważ Go nie jest sportem rozpoznawanym przez MKOL.

Ad b) Organizatorzy kongresu przedstawili trudności z jakimi wiąże się przyznanie dodatkowych zniżek dla członków PSG, w szczególności konieczność zwrotu części pieniędzy dla członków, którzy już opłacili uczestnictwo w kongresie, a także negatywny wpływ na budżet. Członkowie PSG obecni na WZC zwrócili również uwagę, że zniżki dla członków PSG były dostępne przez wiele miesięcy i przyznawanie dodatkowych zniżek zachęca graczy do późnej rejestracji i jest tym samym utrudnieniem dla organizatorów. Wniosek został poddany głosowaniu. Za przyznaniem dodatkowych zniżek było 2 członków, 7 przeciw, 2 wstrzymało się. Wniosek został odrzucony.

Ad c) Aktualny Skarbnik PSG oraz Michał Parkoła pełniący funkcję Skarbnika PSG w kadencji ubiegłej wyjaśnili, że do poprawnego rozliczenia finansowego Leszka Sołdana brakuje niektórych dokumentów związanych z Warszawskim Turniejem Go 2009. Leszek Sołdan uchyla się od podpisania deklaracji dotyczących należnych zobowiązań zarówno jego w stosunku do PSG jak i PSG w stosunku do niego i niemożliwe jest dokładne określenie zobowiązań finansowych. WZC podjęło uchwałę upoważniającą Zarząd do uregulowania zobowiązań w stosunku do Leszka Sołdana zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu. Wniosek został przyjęty na drodze głosowania: 10 głosów za, 2 osoby wstrzymały się.

Ad d). WZC PSG podjęło przez aklamację uchwałę o zwołaniu NWZC PSG w Łodzi w dniu 21 września w sprawie wstępnego rozliczenia kongresu, organizacji 30-lecia PSG oraz dyskusji na temat rozwoju PSG w najbliższych latach.

Ad. 10. Zakończenie obrad.

Błażej Madejski zakończył obrady.