Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków 2014

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go, na podstawie par. 20 p. 2 Statutu, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków.

WZC odbędzie się w dniu 28 czerwca 2014 roku w Warszawie, w siedzibie Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, sala 2070, ul. Banacha 2.
o godz. 19:00 (pierwszy termin), a przy braku kworum o godz. 19:15 (drugi termin).

Porządek obrad:

1. Otwarcie WZC.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Sprawy organizacyjne.
a/ Sprawozdanie Zarządu
b/ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
c/ Wybory do Zarządu Stowarzyszenia.
d/ Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.
e/ Zmiany w statucie PSG
1. status organizacji pożytku publicznego (OPP)
2. możliwość powoływania jednostek terenowych (kół i okręgów)
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie.

PRZYPOMNIENIE O SKŁADKACH

Przypominamy o opłacaniu składki członkowskiej, która wynosi rocznie:
* dorośli - 60 zł
* juniorzy, uczniowie i studenci (w tym studiów doktoranckich, do lat 30) - 30 zł
* juniorzy do lat 16 - 0 zł

Dane do wpłaty
Polskie Stowarzyszenie Go
ul. Elektoralna 14/12
00-139 Warszawa
Numer konta (PLN): 13 1140 1010 0000 3141 9200 1001
Tytuł: Imię, Nazwisko, rok za który opłacana jest składka.

Będzie również możliwość dokonania wpłat na miejscu.

Tags: