Dofinansowanie projektów członkowskich 2016

Jako wsparcie dla indywidualnych inicjatyw oraz pomysłów na rozwój go w Polsce, PSG uruchamia program budżetu członkowskiego, w ramach którego każdy członek może uzyskać dofinansowanie na swój projekt. Poniżej przedstawiamy ogólne wytyczne programu.

Zasady ogólne

1. Zgłaszający projekt musi być członkiem PSG z opłaconą składką za rok 2015 lub 2016.
2. Projekt należy zgłosić poprzez udostępniony online Formularz: http://goo.gl/forms/kd5n2ypz1V
3. Kwota do rozdysponowania pomiędzy jeden lub więcej projektów wynosi 5000PLN na rok 2016.
W przypadku dużej ilości wartościowych projektów, kwota ta może zostać zwiększona odpowiednio do zapotrzebowania.
4. Proponowany projekt może być rozciągnięty w czasie - w pierwszej kolejności rozpatrywane będą projekty trwające maksymalnie 6 miesięcy - po to, aby można było względnie szybko zaobserwować jego efekty.
5. Decyzja w sprawie przyznania grantu dla zgłoszonego projektu podejmowana jest przez trzyosobowy Zarząd PSG.
6. Projekty można zgłaszać przez cały rok kalendarzowy - do wyczerpania środków.
7. Zarząd PSG poinformuje Zgłaszającego o decyzji przyznania lub odrzucenia wniosku w terminie do 14 dni roboczych.
8. Zarząd PSG zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Zgłaszającego z prośbą o uzasadnienie lub uszczegółowienie danych podanych w Formularzu.
9. Przyznanie grantu skutkuje sporządzeniem umowy w ramach której PSG zobowiązuje się do przekazania określonej kwoty pieniędzy w danym terminie, a Zgłaszający zyska status Beneficjenta i zobowiąże się do wykonania projektu lub zwrotu otrzymanych środków w wypadku zaniechania jego realizacji. Szczegóły do ustalenia przez obie strony w końcowej umowie.
10. PSG jest zobowiązane do udzielenia Beneficjentowi pomocy niefinansowej (jeśli zapotrzebowanie na taką pomoc zostało zawarte w złożonym wniosku).
11. Beneficjent zobowiązany jest do zamieszczenia loga PSG na materiałach wykorzystywanych do realizacji projektu (strona internetowa, druki itp).
12. Beneficjent zobowiązany jest przedstawić raport finansowy z realizacji projektu oraz dostarczyć wszystkie rachunki związane z wydatkami na cele projektu w terminie do 14 dni po zakończeniu realizacji projektu.
13. Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć raport merytoryczny z realizacji projektu zawierający: krótkie podsumowanie zrealizowanych zadań i osiągniętych celów projektu oraz materiały foto/wideo.

Kryteria oceny zgłoszonych projektów

Za najbardziej atrakcyjne zostaną uznane projekty związane z obszarami, które PSG uważa za kluczowe dla rozwoju go w Polsce. Jako takie rozumiane są działania ukierunkowane na:

  • pozyskiwanie nowych graczy (szeroko rozumiana popularyzacja gry)
  • zwiększenie ilości graczy wśród dzieci
  • rozwój umiejętności dzieci już grających
  • rozwój umiejętności graczy początkujących (dwucyfrowe kyu)