UCHWAŁA Z DNIA 24.11.2017 W SPRAWIE DOFINANSOWANIA TURNIEJU TOWARZYSZĄCEGO W BYDGOSZCZY

Uchwala się udzielenie wparcia finansowego dla turnieju towarzyszącego w Bydgoszczy kwotą w wysokości 250€ (dwieście pięćdziesiąt euro) przeznaczoną na nagrody.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.