Regulamin Prac Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go

Regulamin Prac Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go

Wyciąg ze Statutu

§ 1

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go jest organem Stowarzyszenia powołanym w celu:
 1. bieżącego zarządzania sprawami Stowarzyszenia, w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów,
 2. reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz,
 3. dysponowania majątkiem Stowarzyszenia.
§ 2

Zarządu składa się z 3-6 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków spośród członków Stowarzyszenia, w tym Prezes wybrany w odrębnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 3

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród swoich członków:
 1. jednego lub dwóch wiceprezesów,
 2. sekretarza,
 3. skarbnika.
Funkcje te mogą być z sobą łączone.

Kompetencje i odpowiedzialności członków Zarządu

§ 4

Pracami Zarządu kieruje Prezes. Wyznacza on zadania poszczególnym członkom Zarządu. W uzasadnionych przypadkach może przekazać kompetencje i zadania innemu członkowi Zarządu.

§ 5

Wiceprezes kieruje pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa.

§ 6

Sekretarz odpowiedzialny jest za organizację prac Zarządu, a w szczególności za:
 1. przygotowanie zebrań Zarządu,
 2. organizację podejmowania uchwał w trybie obiegowym,
 3. przygotowanie okresowych sprawozdań z działań Zarządu i całego Stowarzyszenia,
 4. ogłaszanie członkom Stowarzyszenia uchwał i decyzji Zarządu.
§ 7

Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór na finansami Stowarzyszenia, a w szczególności:
 1. dysponuje kontem bankowym Stowarzyszenia,
 2. nadzoruje rozliczenia finansowe działań Stowarzyszenia (wydarzeń, projektów i innych),
 3. nadzoruje przygotowanie wymaganych prawem sprawozdań finansowych.

Organizacja prac

§ 8

Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. W zebraniu Zarządu ma prawo brać udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji.

§ 9

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub wiceprezesa. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa, a w razie jego nieobecności wiceprezesa.

§ 10

Uchwały Zarządu w trybie obiegowym zapadają po rozpowszechnieniu wśród członków Zarządu projektu uchwały i oddaniu na nią głosów przez większość członków Zarządu, lub dokładnie połowę w tym Prezesa.

§ 11

Uchwałę o przyjęciu nowego członka zwyczajnego lub juniora do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w trybie obiegowym, po weryfikacji przez skarbnika wniesienia składki członkowskiej za okres 12 miesięcy i otrzymaniu zgody opiekunów w przypadku juniora.

§ 12

Zarząd podejmuje w trybie obiegowym uchwały o skreśleniu członków, którzy do czerwca danego roku nie opłacili składki członkowskiej za rok poprzedni.

Inne zapisy

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia jego przez Walne Zgromadzenie Członków.

Tags: