Regulamin Grand Prix Polskiego Stowarzyszenia Go

Regulamin Grand Prix Polskiego Stowarzyszenia Go [obowiązujący w cyklach: 2007/2008, 2008/2009] Rozdział 1: Nagrody 1. Gwarantowana pula nagród: 3000 zł 2. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach wiekowych, na podstawie wieku w dniu 30 czerwca roku, w którym kończy się dany cykl. 3. Podział nagród: Kategoria "open" (2000 zł) 1. 1000 zł 2. 600 zł 3. 400 zł Juniorzy do lat 18 (700 zł) 1. 400 zł 2. 200 zł 3. 100 zł Juniorzy do lat 12 (300 zł) 1. 150 zł 2. 100 zł 3. 50 zł Rozdział 2: Turnieje 1. Cykl Grand Prix Polskiego Stowarzyszenia Go (GP PSG) rozpoczyna się we wrześniu, a kończy finałem i wręczeniem nagród podczas Międzynarodowego Warszawskiego Turnieju Go w czerwcu. 2. W miarę możliwości cykl składa się z 10 turniejów (jeden miesięcznie) spełniających następujące warunki: * trwają co najmniej dwa dni, * mają minimum 5 rund, * rozgrywane systemem McMahon, * gry bez-handicapowe (równe), * kategorii A według klasyfikacji EGF oraz * zgłoszone co najmniej 2 miesiące przez ich rozpoczęciem, * oddalone od innych ważnych turniejów o co najmniej 2 tygodnie. 3. Turnieje GP PSG mogą być jednocześnie częścią innego cyklu turniejowego. Rozdział 3: Punktacja 1. Cykl jest otwarty dla osób sklasyfikowanych na Liście Rankingowej PSG o stopniu 20 kyu i silniejszych. 2. Warunkiem zakwalifikowania się do punktacji GP PSG jest uczestnictwo w turniejach organizowanych w co najmniej trzech różnych miejscowościach. 3. Kolejność w klasyfikacji końcowej ustalana jest na podstawie sumy punktów (wygranych gier) uzyskanych w sześciu turniejach, w których gracz osiągnął najlepsze wyniki. 4. Do punktów zdobytych w trakcie cyklu dodaje się dwa punkty jeśli gracz rozegrał wszystkie partie w turniejach, w których uczestniczył. 5. W przypadku kwalifikowania się gracza na zwycięstwo w więcej niż jednej kategorii, otrzymuje on nagrodę cenniejszą. 6. W przypadku identycznego wyniku (punkty: gra + obecność) wielu graczy, o kolejności decyduje liczba turniejów GP, w których gracz brał udział. Jeśli w dalszym ciągu nie ma rozstrzygnięcia gracze szeregowani są dowolnie a ich nagrody są sumowane i dzielone po równo. Rozdział 4: Organizacja 1. We wszelkich materiałach dotyczących turnieju powinien on być określony jako część GP PSG. 2. W głównej sali gier turnieju powinien być wywieszony banner PSG (dostarczany przez PSG). 3. Organizator jak najszybciej po zakończeniu turnieju powinien dostarczyć: * listę uczestników z podziałem na kategorie wiekowe oraz według wysokości wpisowego, * wyniki turnieju w formacie odpowiednim dla system rankingowego, * krótki reportaż z turnieju. {Komentarz: Taki reportaż powinien składać się z krótkiego tekstu opisującego wydarzenie (co? kiedy? kto? kto wygrał? co się ciekawego wydarzyło?) oraz dwóch-trzech wybranych zdjęć (główna sala gier, grający, zwycięzcy, ...). Do reportażu powinna być dołączona zgoda na jego publikację przez PSG.} Rozdział 5: Wpisowe 1. Organizator turnieju będącego częścią GP PSG wnosi opłatę zależną od liczby uczestników turnieju, jednak nie większą niż 300 zł. Opłata za gracza (za cały turniej) to: gracze 20 kyu i słabsi, juniorzy do lat 12, gracze spoza Listy Rankingowej PSG 0 zł juniorzy do lat 18, członkowie PSG 5 zł pozostali uczestnicy 10 zł 2. Wpisowe w całości przeznaczone jest na nagrody i uzupełniane do kwoty gwarantowanej przez PSG. 3. Turnieje będące częścią GP PSG, w miarę potrzeb i możliwości, mogą liczyć na pomoc PSG przy organizacji turnieju. 4. Wpisowe powinno być wpłacone na konto PSG najpóźniej 2 tygodnie po zakończeniu turnieju. Wyniki turnieju uwzględniane są w klasyfikacji GP PSG dopiero po wpłynięciu wpisowego. Edit this page (if you have permission) | Google Docs -- Web word processing, presentations and spreadsheets.