Regulamin Rankingowy: Gry Internetowe

Uwaga: nienijszy regulamin został wycofany uchwałą Zarządu PSG z dnia 2 czerwca 2010. Regulamin uwzględniania gier internetowych do systemu promocyjnego PSG 1. Regulamin wprowadza się na zasadzie eksperymentu. Eksperyment może być w każdej chwili przerwany, a regulamin może być zmieniony przez Zarząd PSG. 2. System internetowy prowadzi Krzysztof Grabowski, zwany dalej „Prowadzącym System”. Adres do korespondencji i zgłaszania gier: kgrab@astercity.net. 3. Do gier internetowych stosuje się takie same zasady, jak do gier umówionych, o których mowa w regulaminie systemu PSG, z wyjątkiem określania handicapu – handicap może wynikać z różnicy siły w systemie PSG, z różnicy siły na danym serwerze internetowym, albo może stanowić wartość pośrednią między nimi. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5 lit. a, handicap może być inny, jeżeli wynika to z warunków turnieju. Gry internetowe mogą być rozgrywane wyłącznie według reguł japońskich. 4. Do systemu internetowego uwzględniać można wyłącznie gry rozgrywane na serwerze WING (wing.gr.jp) lub KGS (kgs.kiseido.com), z czasem na gracza nie krótszym niż 10/10 (10 minut czasu głównego i 10 minut na wykonanie 25 ruchów przy kanadyjskim byo-yomi) lub nie krótszym niż 10/5/30 (10 minut czasu głównego i 5 okresów po 30 sekund przy japońskim byo-yomi). 5. W systemie internetowym uwzględnia się, z ograniczeniami wynikającymi z systemu PSG co do liczby gier umówionych z tym samym partnerem: a) wszystkie gry w turniejach internetowych uzgodnionych uprzednio przez organizatora z Prowadzącym System, b) inne gry, jeżeli obaj gracze uzgodnili to przed rozpoczęciem gry. 6. Wyniki partii w turniejach, o których mowa w pkt. 5 lit. a, organizator zgłasza Prowadzącemu System. Wynik można również zgłaszać w sposób określony w pkt 7. 7. Wyniki partii, o których mowa w pkt. 5 lit. b, mogą być uwzględnione tylko wtedy, gdy wynik zostanie zgłoszony Prowadzącemu System: a) przez obu graczy (przez każdego gracza odrębnie), lub b) przez gracza wygrywającego – w takim przypadku do zgłoszenia wyniku należy dołączyć zapis gry, zawierający co najmniej informacje określone w pkt. 8 oraz deklaracje obu graczy o następującej treści: „Imię Nazwisko – gra do systemu PSG”. 8. Wyniki powinny być zgłaszane niezwłocznie. Jeżeli wynik nie zostanie zgłoszony w ciągu 3 dni od rozegrania partii, wynik nie będzie uwzględniony w systemie internetowym. Zgłoszenie powinno zawierać datę gry, określenie serwera, imiona, nazwiska i siły obu graczy z określeniem koloru każdego gracza, handicap, komi, czas na gracza (podstawowy i dodatkowy) oraz wynik. 9. Punkty za gry internetowe przyznaje się wg zasad systemu PSG, według siły wynikającej z systemu PSG. Wyniki gier „nowych” graczy liczą się tylko dla nich i nie liczą się dla innych graczy, do czasu nadania przez Prowadzącego System stałej siły i punktacji w systemie PSG. Na liście PSG nowi gracze są oznaczani literami INT (internet) występującymi po nazwisku. 10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do rzetelności zgłoszenia, albo w przypadku podejrzenia zachowania niezgodnego z zasadami fair-play, Prowadzący System może zażądać dodatkowych wyjaśnień wyznaczając termin na ich złożenie. Jeżeli wyjaśnienia nie zostaną złożone w wyznaczonym terminie, albo nie będą satysfakcjonujące, Prowadzący System może – po zawiadomieniu gracza i konsultacji z Zarządem – zawiesić prawo tego gracza do uwzględniania jego gier w systemie internetowym. Informacja o tym zawieszeniu jest ogłaszana na liście dyskusyjnej PSG. 11. Do czasu nadania stałej siły Prowadzący System może w każdej chwili zmienić siłę nowego gracza. Stałą siłę można nadać po rozegraniu pierwszego turnieju uwzględnianego w systemie PSG, albo wcześniej – po konsultacji z innymi osobami. 12. Prowadzący System może dokonywać interpretacji regulaminu, a także podejmować decyzje w sprawach indywidualnych – samodzielnie lub po konsultacji z innymi osobami. Od decyzji Prowadzącego System można się odwołać do Zarządu PSG. Decyzja Zarządu jest ostateczna.