Agenda Walnego Zgromadzenie Członków (czerwiec 2009)

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go niniejszym zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na dzień 27 czerwca 2009 (sobota) o godzinie 20:00 (pierwszy termin), a przy braku quorum 20:30 (drugi termin), w budynku Samorządu studentów UW na małym dziedzińcu w sali Parlamentu studentów UW.
1. Otwarcie WZC PSG.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór przewodniczącego obrad.
4. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia PSG.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Zatwierdzenie porządku obrad.
8. Sprawy organizacyjne.
  1. Sprawozdanie Zarządu za okres od czerwca 2008 do czerwca 2009.
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od czerwca 2007 do czerwca 2009.
  3. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za okres od czerwca 2007 do czerwca 2009. 
  4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu za okres od czerwca 2008 do czerwca 2009
  5. Przyjęcie rezygnacji Sławomira Pieli z funkcji Wiceprezesa Zarządu.
  6. Przyjęcie rezygnacji Romana Pszonki z funkcji Wiceprezesa Zarządu.
  7. Wybory uzupełniające do Zarządu.
  8. Wybory do Komisji Rewizyjnej w związku z upływem kadencji.
  9. Wybory do Sądu Koleżeńskiego w związku z upływem kadencji.
9. Wnioski zgłoszone.
  1. Wniosek Komisji Rewizyjnej o zatwierdzenie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej.
  2. Wniosek Komisji Rewizyjnej o przedstawieniu stanu prac Zarządu nad opracowaniem Regulaminu Pracy Zarządu oraz Ogólnego Regulaminu Obrad.
  3. Wniosek Komisji Rewizyjnej o zobowiązanie Sądu Koleżeńskiego do opracowania Regulaminu Pracy Sądu Koleżeńskiego.
  4. Wniosek Zarządu o podniesieniu składek członkowskich do wysokości składek obowiązujących na początku 2008, tj. 60 złotych rocznie (30 zniżkowo).
10. Wolne wnioski.
11. Glosowanie nad wnioskami.
12. Zakończenie obrad.

Tags: