Walne Zgromadzenie Członków (czerwiec 2008)

Zarząd PSG niniejszym zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na dzień 28 czerwca 2008 (sobota) w miejscu turnieju Warszawskiego (strona turnieju: http://warsaw.go.art.pl/2008/) o godzinie 19:30 (pierwszy termin) a przy braku quorum 20:00 (drugi termin)

Porządek obrad:

1.	Otwarcie WZC PSG 
2.	Stwierdzenie quorum 
3.	Wybór przewodniczącego obrad 
4.	Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia PSG 
5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej
6.	Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7.	Zatwierdzenie porządku obrad 
8.	Sprawy organizacyjne 
	a.	Sprawozdanie Zarządu za okres od czerwca 2007 do czerwca 2008. 
	b.	Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli PSG w dniach od 18 kwietnia. 
	c.	Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu za okres od czerwca 2007 do czerwca 2008. 
	d.	Rozwiązanie dotychczasowego Zarządu. 
	e.	Wybory nowego Zarządu. 
9.	Wnioski zgłoszone 
	a.	Przystąpienie do World Pair Go Association http://www.worldpairgo.org/ 
	b.	Wniosek Komisji Rewizyjnej o zatwierdzenie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej 
	c.	Wniosek Komisji Rewizyjnej o zobowiązanie Zarządu do opracowania Regulaminu Pracy Zarządu oraz Ogólnego Regulaminu Obrad 
	d.	Wniosek Komisji Rewizyjnej o zobowiązanie Sądu Koleżeńskiego do opracowania Regulaminu Pracy Sądu Koleżeńskiego 
	e.	Przygotowania do kolejnego Kongresu Go w Polsce 
	f.	Dyskusja o wyzwaniach stojących przez PSG w następnym roku 
	g.	Dyskusja o możliwości przekształcenia PSG w związek sportowy
10.	Wolne wnioski 
11.	Głosowanie nad wnioskami 
12.	Zakończenie 
Jeśli ktoś chciałby zaproponować temat do omówienia na Walnym jest jeszcze czas, żeby dopisać go do porządku, żeby uczestnicy mogli zawczasu się nad nim zastanowić.

Tags: