Uchwała w dnia ?? ???? 2001 w sprawie zwołania WZC

Uchwała Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go

Zgodnie z paragrafem 19 statutu PSG zarząd niniejszym zawiadamia członków
Stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Członków. Walne Zgromadzenie odbędzie się 23.06.2001 r. w Warszawie przy
ulicy Rozbrat 44a, "Pod Żubrem" (pub i restauracja), o godz 19:30 w
pierwszym terminie, oraz o 20:00 w drugim terminie. W zgromadzeniu maja
prawo brać udział wszyscy członkowie PSG z głosem stanowiącym oraz
zaproszeni goście z głosem doradczym.

Porządek obrad zawiera co następuje:

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego, protokolanta i Komisji
Skrutacyjnej,
2. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia co do podejmowania uchwał,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Głosowanie w sprawie przyjęcia ważności uchwał Walnego Zgromadzenia
Członków Polskiego Stowarzyszenia Go z dn. 25 czerwca 2000 r. (Protokół i
treść uchwał zawierają aneksy nr 1 i 2),
5. Przedstawienie propozycji Zarządu zmian w statucie PSG (Aneks nr 3 do
uchwały) i dyskusja nad nimi,
6. Głosowanie w sprawie zmian w statucie PSG,
7. Głosowanie w sprawie nadania Krzysztofowi Grabowskiemu honorowego
członkostwa PSG,
8. Prezentacja sprawozdania Zarządu za miniony rok,
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
11. Dyskusja nad sprawozdaniami,
12. Głosowanie w sprawie udzielenia ustępującemu Zarządowi absolutorium
zgodnie z par. 18, ust. 4, pkt 4,
13. Dyskusja programowa:
? podniesienie wysokości składek członkowskich,
? przekazanie prowadzenia rachunkowości Stowarzyszenia,
? zmiana siedziby Stowarzyszenia.
14. Wybór Prezesa Zarządu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu
Koleżeńskiego,
15. Wolne wnioski.

---------------------------------------
Anex 1
---------------------------------------
Protokół z
Walnego Zgromadzenia członków
Polskie Stowarzyszenia Go
z dn. 25 czerwca 2000 r.

O godz. 17:30 Prezes PSG Michał Bażyński stwierdził, że w pierwszym terminie
brak jest wymaganej statutem liczby członków PSG.

O godzinie 18.00 rozpoczęło się Walne Zgromadzenie członków PSG w drugim
terminie. Zgromadzeni członkowie wybrali na przewodniczącego zebrania
Krzysztofa Grabowskiego, na protokolanta Wiesława Sawickiego a do Komisji
Skrutacyjnej: Sławomira Pielę i Jarosława Knopka. Przewodniczący WZ
stwierdził, ze zgodnie ze statutem drugi termin Walnego Zgromadzenia nie
wymaga limitu obecnych członków i liczba obecnych na sali 19 członków PSG
jest liczbą wystarczającą.
Następnie został przyjęty następujący porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego, protokolanta i Komisji
Skrutacyjnej.
2. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia co do podejmowania uchwał
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Prezentacja sprawozdania Zarządu
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
7. Dyskusja na sprawozdaniami
8. Rezygnacja Prezesa z pełnionej funkcji i wybór nowego Prezesa
9. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej
10. Zmiany w statucie PSG
11. Dyskusja programowa:
? Prowadzenie rachunkowości Stowarzyszenia,
? Wysokość składek,
? Regulamin turniejów sponsorowanych
12. Wolne wnioski
Później obrady potoczyły się według tego porządku (od pkt. 4)
4. W imieniu Zarządu wiceprezes Andrzej Bojar przedstawił sprawozdanie z
pracy (w załączeniu)
5. Prezes Michał Bażyński złożył rezygnacje z pełnionej funkcji.
6. W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedstawił Wiesław Sawicki (w
załączeniu)
7. Sąd Koleżeński nie przedstawił sprawozdania ze swojej pracy jak i na WZ
nie był obecny żaden z jego członków.
8. Odbyła się dyskusja na sprawozdaniami Zarządu i Komisji rewizyjnej.
Główne podnoszone tematy to:
? Wyjaśnienie wątpliwości związanych z wystąpieniami i otrzymaniem grantu z
EGF-u
? Wyjaśnienie zasad dofinansowania Letniej Szkoły Go 2000 w Tucholi
W wyniku dyskusji postawiono wniosek do Zarządu o wytypowanie listy osób
dedykowanych do kontaktów z EGF i IGF oraz przesłanie tym organizacjom
stosownej informacji.
9. Zebranie przyjęli rezygnację Prezesa (17/1/0) oraz wybrali nowego w
osobie Piotra Kobera (15/0/3)
10. Wobec rezygnacji Włodzimierza Malinowskiego z prac w Komisji Rewizyjnej
zebrani wybrali Leszka Sołdana (16/0/2) na członka KR.
11. Zebrani członkowie PSG uchwalili zmiany do Statutu PSG
Uchwała stanowi załącznik nr 1 do Protokołu
12. Wobec późnej godziny postanowiono zrezygnować z dyskusji programowej (o
prowadzeniu rachunkowości Stowarzyszenia, wysokości składek członkowskich
oraz o regulaminie turniejów sponsorowanych) i zamknąć obrady.

---------------------------------------
Anex 2
---------------------------------------
Załącznik nr 1
Do protokołu z Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Stowarzyszenia Go z
dnia 25.06.2000 r.

Uchwała
w sprawie zmian w Statucie PSG

§ 1

W Statucie PSG wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 wyrazy "Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" zastępuje się wyrazami
"Rzeczypospolitej Polskiej".

2. W § 7 pkt. 1 wyrazy "Klubów Go i" zastępuje się wyrazami "i wspomaganie
działalności Klubów Go oraz".

3. W § 7 pkt. 9 usuwa się wyrazy "ze szczególnym uwzględnieniem innych
Związków Go w krajach demokracji ludowej,"

4. W § 8 w pkt. 2 końcową kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt.
3 i 4 w brzmieniu:
"3) członków juniorów,
4) członków wspierających."

5. § 9 przyjmuje brzmienie:
"§ 9
1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej
Polskiej oraz każda osoba zamieszkała na terytorium RP zainteresowani Go,
przyjęci przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkiem juniorem może zostać każda osoba wymieniona w ust. 1, która nie
ukończyła 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą zostać członkami
Stowarzyszenia za zgodą ich opiekunów prawnych.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w szczególny sposób
wspiera Stowarzyszenie."

6. W § 11 dotychczasowy tekst przyjmuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się ust.
2 w brzmieniu:
"2. Członkowie juniorzy oraz członkowie wspierający będący osobą prawną lub
jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej nie mogą głosować
na Walnym Zgromadzeniu Członków, ani być wybierani do władz Stowarzyszenia."

7. W § 14 po początkowych wyrazach "Członkostwo zwyczajne" dodaje się
przecinek i wyrazy "juniorów i wspierające".

8. W § 14 pkt. 6 końcową kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt.
7 w brzmieniu:
"7) wykreślenia z rejestru osoby prawnej lub rozwiązania jednostki
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej."

9. W § 15 przed końcową kropką dodaje się przecinek i wyrazy "większością
dwóch trzecich głosów".

10. W § 18 ust. 4 pkt. 12 przed końcową kropką dodaje się wyrazy "członków
zwyczajnych i juniorów".

11. W § 19 po wyrazach "przed terminem Zgromadzenia pisemnie" dodaje się
przecinek i wyraz "elektronicznie".

12. W § 21 ust. 2 pkt. 9 dodaje się na końcu wyrazy "juniorów i
wspierających,".

13. W § 21 ust. 2 w pkt. 11 końcową kropkę zastępuje się przecinkiem i
dodaje się pkt. 12 i 13 w brzmieniu:
"12) ustalanie wysokości składek członków wspierających,
13) publikowanie listy członków Stowarzyszenia z uwzględnieniem podziału, o
którym mowa w § 8, co najmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem
Członków."

14. W § 22 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez
Zarząd."

15. W § 24 ust. 6 usuwa się końcowe wyrazy "i zatwierdzony przez Walne
Zgromadzenie Członków".

16. W § 25 ust. 3 pkt. 2 przed końcowymi wyrazami "jednego roku" dodaje się
wyraz "do".

17. W § 26 ust. 2 początkowe wyrazy "Na fundusze Stowarzyszenia składają
się" zastępuje się wyrazami "Przychodami Stowarzyszenia są".

18. § 27 przyjmuje brzmienie:
"§ 27
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, powodujących
powstanie zobowiązań finansowych, uprawnieni są prezes z innym członkiem
prezydium zarządu łącznie lub skarbnik z innym członkiem prezydium zarządu
łącznie.
2. Do składania pozostałych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia
uprawnieni są prezes samodzielnie lub dwóch członków prezydium zarządu
łącznie."

19. Usuwa się § 28.

20. W § 30 usuwa się ust. 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru stowarzyszeń.

---------------------------------------
Anex 3
---------------------------------------
Aneks nr 3 do porządku obrad WZC 2001 r.

Do protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Polskiego
Stowarzyszenia Go z dnia 23.06.2001 r.

Projekt uchwały
w sprawie zmian w Statucie PSG

§ 1

W Statucie PSG wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 wyrazy "m.st. Warszawa" zastępuje się wyrazami "miasto wyznaczone
przez Zarząd."

2. W § 7 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: "Prowadzenie własnej działalności
gospodarczej, z której dochody są w całości przeznaczone na realizację
innych celów Stowarzyszenia."

3. W § 21 ust. 1 wyrazy "Zarząd składa się z 6-10 osób." zamienia się
wyrazami "Zarząd składa się z 3-10 osób."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.