Walne Zgromadzenie Członków (czerwiec 2001)

Wyciąg z protokołu Walnego Zgromadzenia Członków

Polskiego Stowarzyszenia Go z dnia 23.06.2001

Na wyznaczony termin (23.06.2001, godz. 19.30) nie zgłosiła się wymagana statutem liczba członków stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie, tj. o 23.06.2001, godz. 20.00. W Zgromadzeniu uczestniczyło 24 członków Stowarzyszenia

Wybranie Krzysztofa Grabowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
( za: 22 / przeciw: 0 / wstrzymało się: 2 )

Wybranie Andrzeja Bojara na protokolanta Zgromadzenia. ( 23 / 0 / 1 )

Powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie: Jan Lubos i Krzysztof Urtnowski. ( 22 / 0 / 2)

Odczytanie porządku obrad:

 1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego, protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.
 2. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia co do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Prezentacja sprawozdania Zarządu za miniony rok.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Głosowanie w sprawie udzielenia ustępującemu Zarządowi absolutorium.
 9. Głosowanie w sprawie przyjęcia ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go z dn. 25 czerwca 2000 r. (Protokół i treść uchwał zawierają aneksy nr 1 i 2).
 10. Przedstawienie propozycji Zarządu zmian w statucie PSG (Aneks nr 3 do uchwały) i dyskusja nad nimi.
 11. Głosowanie w sprawie zmian w statucie PSG.
 12. Głosowanie w sprawie nadania Krzysztofowi Grabowskiemu honorowego członkostwa PSG.
 13. Dyskusja programowa:
  • podniesienie wysokości składek członkowskich,
  • przekazanie prowadzenia rachunkowości Stowarzyszenia,
  • zmiana siedziby Stowarzyszenia.
 14. Wybór Prezesa Zarządu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
 15. Wolne wnioski.
Przyjęcie porządku obrad ( przez aklamację ). Przebieg zebrania (od pkt. 4):
 1. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniami
 4. Uchwalenie przyznania absolutorium ustępującemu Zarządowi. ( 11 / 0 / 11 ).
 5. Odczytanie zmian w statucie uchwalonych w roku ubiegłym.
 6. Uchwalenie całości zmian w statucie w roku ubiegłym. ( 21 / 0 / 1 )
 7. Głosowanie dotyczące zmian w statucie:
  • uchwalenie przeniesienie siedziby stowarzyszenia do Żołędowa k. Bydgoszczy
   ( 15 / 1 / 3 )
  • uchwalenie wprowadzenia do statutu zapisu o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie ( 18 / 1 / 1 )
  • uchwalenie, że Zarząd musi się składać z 3 - 10 osób ( 18 / 1 / 1 )
 8. Nadanie Krzysztofowi Grabowskiemu tytuł Honorowego Członka PSG ( 17 / 0 / 3 )
 9. Dyskusje programowe:
  • Podwyższenie składek członkowskich
   § dla członków zwyczajnych 60 PLN ( 10 / 2 / 8 )
   § dla członków juniorów 12 PLN ( 12 / 4 / 3 )
  • Wybór nowego Zarządu.
  • Zgłoszenie kandydatury Sławomira Pieli na Prezesa.
   - Wybór, w głosowaniu jawnym, Sławomira Pielę
   na Prezesa Zarządu PSG ( 19 / 0 / 1 )
  • Zgłoszenie kandydatów do składu Zarządu:
   - Wojciech Szychowiak
   - Andrzej Bojar
   - Roman Pszonka
   - Marcin Kamiński - Leszek Gabrysiak
   - Wybór, w głosowaniu jawnym, zaproponowanych kandydatów
   na Członków Zarządu PSG ( 19 / 0 / 1 )
  • Zgłoszenie kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej:
   - Leszek Sołdan
   - Wojciech Wieczorek
   - Krzysztof Giedrojć
   - Wybór, w głosowaniu jawnym, zaproponowanych kandydatów
   na Członków Komisji Rewizyjnej PSG ( 18 / 0 / 2 )
  • Zgłoszenie kandydatów do składu Sądu Koleżeńskiego:
   - Krzysztof Grabowski
   - Janusz Chłodek
   - Wiesław Grygo
   Wybór, w głosowaniu jawnym, zaproponowanych kandydatów
   na Członków Sądu Koleżeńskiego PSG ( 18 / 0 / 2 )

przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Grabowski

protokolant Zgromadzenia Andrzej Bojar

Tags: