Walne Zgromadzenie Członków (czerwiec 2003)

PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go odbytego w Warszawie w dniu 21 czerwca 2003 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Go zostało zwołane 21 maja 2003 roku przez Komisję Rewizyjną. W skierowanych do członków Stowarzyszenia zawiadomieniach wskazano datę NWZ PSG tj. 21 czerwca 2003 r. - pierwszy termin został wyznaczony na godz. 18:00, a drugi na godz. 18:30 - oraz następujący porządek obrad:
1. Otwarcie NWZ PSG
2. Stwierdzenie quorum
3. Wybór przewodniczącego obrad
4. Wybór sekretarza
5. Zatwierdzenie porządku obrad
6. Sprawy organizacyjne
7. Wybory nowych władz PSG
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie NWZ
W pierwszym terminie stwierdzono brak quorum, tak więc NWZ PSG zostało przeprowadzone w drugim terminie.
NWZ PSG zostało otwarte przez Członka Komisji Rewizyjnej Włodzimierza Malinowskiego, który stwierdził obecność na Zgromadzeniu 19 członków PSG z prawem głosu.
Na stanowisko przewodniczącego obrad została zgłoszona kandydatura Włodzimierza Grudzińskiego. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.
Na stanowisko sekretarza obrad została zgłoszona kandydatura Marcina Kamińskiego. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował, by punkt 6 porządku obrad tj. sprawy organizacyjne objął przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w latach 2001-2003, przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej oraz zmiany w statucie. W wyniku głosowania zarządzonego przez przewodniczącego, Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uzupełniony porządek obrad.
Do punktu 6 porządku obrad
Prezes PSG Sławomir Piela przedstawił sprawozdanie Zarządu za kadencję 2001/2003. 
W tym okresie Zarząd podjął wiele inicjatyw takich jak: uruchomienie i rozwój Szkoły Go, a następnie Internetowej Akademii Go, przygotowanie tłumaczenia szeregu pozycji książkowych dotyczących Go, m.in. książki Meijin japońskiego noblisty Kawabaty, organizacja Mistrzostw Europy Par, Międzynarodowego Turnieju we Wrocławiu, współpraca z portalem kurnik.pl. Kontynuowane było wsparcie dla Letniej Szkoły Go, organizacja cyklicznych turniejów O Czarny Kamień, Grand Prix w Warszawie itp. Podejmowane są działania związane z promocją Go w przedszkolach. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Sołdan przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna wydała pozytywną ogólną opinię o działalności Zarządu oraz nie stwierdziła uchybień w raportach finansowych. W imieniu Komisji Rewizyjnej Leszek Sołdan złożył wniosek o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie uchwałę nr 1 następującej treści:
Uchwała nr 1
Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z postanowieniem § 18ust. 4 pkt 3 i 4 statutu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w latach 2001-2003 oraz z opinią Komisji Rewizyjnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w latach 2001-2003.
Za uchwałą oddano 17 głosów przy 2 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych.
Propozycje zmian w statucie zostały zreferowane przez Sławomira Pielę. Na wstępie Przewodniczący obrad zaproponował, aby ze względu na znaczną liczbę poprawek pominąć omówienie propozycji zmian, mających charakter porządkowy. 
Podczas omawiania propozycji zmian w §9 ust. 1 członkowie zgłosili trzy inne propozycje zmian tego postanowienia statutu. Według propozycji 1 punkt ten przyjąłby brzmienie „Z zastrzeżeniem §10 członkostwo Stowarzyszenia nabywa się po wniesieniu na rzecz Stowarzyszenia składki członkowskiej za okres 12 miesięcy i przyjęciu kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały”. Według propozycji 2 punkt ten przyjąłby brzmienie „Z zastrzeżeniem §10 członkostwo Stowarzyszenia nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej”. Według propozycji 3 punkt ten przyjąłby brzmienie „Z zastrzeżeniem §10 członkostwo Stowarzyszenia nabywa się po wniesieniu na rzecz Stowarzyszenia składki członkowskiej za okres 12 miesięcy”. 
Przewodniczący obrad zaproponował, aby propozycje poprawek zostały kolejno przegłosowane. Marcin Wolak złożył wniosek, aby głosowanie nad zmianami paragrafu 9 ust. 1 odbyło się po dyskusji i głosowaniu nad zmianami paragrafu 14. Za wnioskiem głosowało 5 osób, przeciw 6, wstrzymało się 6 osób. Gerard Szymborski zaproponował, aby głosowano jednocześnie nad zmianami § 9 ust. 1 i §14. Za wnioskiem głosowała 1 osoba, przeciw 14, wstrzymały się 4 osoby. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad pierwszym wnioskiem. Za głosowało 10 osób, przeciw 5 osób, wstrzymały się 4 osoby.
Podczas omawiania propozycji zmian §14 Krzysztof Grabowski złożył propozycję, by w proponowanym brzmieniu §14 ust. 1 pkt 3 skreślić słowa „lub na mocy uchwały Zarządu” oraz by w ust. 1 pkt 4 słowa „w trybie określonym w pkt. 3” zastąpić słowami „na mocy uchwały Zarządu”. Krzysztof Giedrojć zgłosił propozycję, by w proponowanym pierwotnie brzmieniu pkt. 3 słowo „lub” zastąpić słowem „i”. Przewodniczący obrad zaproponował, aby propozycje poprawek zostały kolejno przegłosowane. Za pierwszą poprawką głosowało 14 osób, przeciw 2 osoby, wstrzymały się 3 osoby. Przewodniczący stwierdził, iż została przyjęta poprawka w pierwszym brzmieniu.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wszystkimi poprawkami łącznie, po uwzględnieniu poprawek przyjętych podczas NWZ. Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:
Uchwała nr 2
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia postanawia dokonać zmian w statucie Stowarzyszenia w następujący sposób:
1) zmienia się tytuł rozdziału I statutu, który otrzymuje brzmienie: „Postanowienia ogólne”.
2) § 2 statutu nadaje się treść:
§ 2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą m. st. Warszawa.
2. Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3) § 3 statutu nadaje się treść:
§ 3
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, dokonanego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie.
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
4) § 4 statutu nadaje się treść:
§ 4
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym celu działania.
2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5) § 5 statutu nadaje się treść:
§ 5
1. W celu realizacji swoich zadań statutowych Stowarzyszenie może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych. 
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym także swoich członków. 
6) § 6 statutu nadaje się treść:
§ 6
Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie kultury umysłowej poprzez popularyzowanie japońskiej gry planszowej Go.
7) w § 7 zmienia się pkt 1, 9 i 10, które otrzymują brzmienie: 
1. wspomaganie działalności Klubów Go oraz inicjowanie powstawania nowych Klubów, ze szczególnym uwzględnieniem klubów dla dzieci i młodzieży,
9. inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy i wymiany, utrzymywanie kontaktów z Międzynarodową Federacją Go oraz pokrewnymi instytucjami za granicą,
10. udzielanie wszechstronnej pomocy członkom Stowarzyszenia w zakresie objętym jego działalnością.
8) w § 8 statutu dodaje się punkty 3) i 4) o treści:
3) członków juniorów,
4) członków wspierających.
9) § 9 statutu nadaje się treść:
§ 9
1. Z zastrzeżeniem § 10 członkostwo Stowarzyszenia nabywa się po wniesieniu na rzecz Stowarzyszenia składki członkowskiej za okres 12 miesięcy i przyjęciu kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. 
2. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełnoletni cudzoziemiec zamieszkały na terytorium RP.
3. Członkiem juniorem może zostać obywatel polski i cudzoziemiec zamieszkały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który nie ukończył 18 lat, przy czym osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą zostać członkami Stowarzyszenia za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
4. Członkiem wspierającym może być pełnoletnia osoba fizyczna i osoba prawna, która w szczególny sposób wspiera Stowarzyszenie. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
10) § 10 nadaje się treść:
§ 10
1. Członkostwo honorowe nadawane jest w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.
2. Członkostwo wspierające nabywa się po złożeniu stosownego oświadczenia i przyjęciu kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. Formy i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia, przy czym są oni zobowiązani do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
11)     - dotychczasowa treść § 11 statutu zostaje oznaczona jako ust. 1 w § 11 i w tymże ust. 
1 § 11 zmienia się część początkową poprzez dodanie po słowie „Członkowie” słów: „Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 2,:” oraz zmienia się pkt 7) i nadaje się mu treść : „7) korzystać ze wszelkiej pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym jego działalnością.”
- dodaje się ust. 2 w § 11 i nadaje się mu treść:
2.  Członkowie juniorzy, którzy nie ukończyli 16 lat oraz członkowie wspierający nie mogą głosować na Walnym Zgromadzeniu Członków i nie korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 
12) w § 12 zmienia się zdanie początkowe poprzez zastąpienie słowa „obowiązki” słowem „obowiązek” oraz dodaje się pkt 4 o treści:
4) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
13) § 14 otrzymuje treść:
§ 14
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, 
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo z niskich pobudek lub skazania na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych – na mocy uchwały Zarządu,
5) pozbawienia członkostwa przez Zarząd w drodze uchwały w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie członka wspierającego, jego uczestnictwo w Stowarzyszeniu będzie nie do pogodzenia z celami Stowarzyszenia lub będzie godzić w jego dobre imię, a także w przypadku wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia,
6) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich w okresie dłuższym niż 6 miesięcy, w drodze uchwały Zarządu.
2. Uchwały Zarządu w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 6, podejmowane są jednomyślnie, a osobie, której dotyczą przysługuje od nich odwołanie w trybie określonym w § 25 ust. 4.
14) § 15 otrzymuje treść:
§ 15
Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały podjętej na wniosek Zarządu większością dwóch trzecich głosów, za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia.
15) w § 17 dodaje się ust. 3 o treści:
3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi inaczej.
16) w § 18 statutu zmienia się ust. 3 i nadaje mu się treść:
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy 
    obecności:
1) w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
2) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, trzydzieści minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania,
o ile statut nie stanowi inaczej. 
17) w § 18 ust. 4 statutu zmienia się:
- pkt 2 i nadaje mu się treść: 2) wybór Zarządu i w odrębnym głosowaniu jego Prezesa, wybór Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, a także odwoływanie poszczególnych władz Stowarzyszenia lub ich członków przed upływem kadencji,
- pkt 5 i nadaje mu się treść: 5) rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz poszczególnych członków Stowarzyszenia,
dodaje się punkty 13 i 14 o treści:
13. podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych jednostek organizacyjnych,
14. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz o wystąpieniu z nich. 
18) dotychczasową treść § 19 zmienia się dodając po słowie „pisemnie,” słowa „za pomocą środków służących do porozumiewania się na odległość” i oznacza się ją jako ust. 1 § 19 oraz dodaje się ust. 2 § 19 o treści:
2. Zarząd zobowiązany jest podawać do wiadomości członków Stowarzyszenia nieobecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków treść podjętych uchwał pisemnie, za pomocą środków służących do porozumiewania się na odległość lub przez ogłoszenie w prasie.
19) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje corocznie Zarząd w terminie do dnia 30 czerwca. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków jest rozpatrzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego i podjęcie uchwały o udzieleniu tym władzom absolutorium. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru organów Stowarzyszenia na kolejną kadencję i może rozpatrywać inne sprawy włączone do porządku obrad.
zaś dotychczasowe ust. 1 i 2 otrzymują odpowiednio oznaczenia ust. 2 i ust. 3.
20) zmienia się § 21:
ust. 1 i ust. 2 otrzymują treść:
1. Zarząd składa się z 3-6 osób wybranych spośród członków Stowarzyszenia, w tym z prezesa wybranego w odrębnym głosowaniu Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie, o ile pozwala na to jego skład, jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, przy czym co najmniej jednego wiceprezesa i skarbnika. 
dotychczasowy ust. 2 otrzymuje oznaczenie ust. 3, a zmianie ulegają w tym ustępie:
- pkt 2, w którym słowo „wytycznymi” zastępuje się słowem „regulaminami”,
- pkt 9, który otrzymuje treść: 9) przyjmowanie do Stowarzyszenia członków zwyczajnych, juniorów i wspierających oraz podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia, pozbawienia członkostwa lub skreślenia z listy członków,
- pkt 11, który otrzymuje brzmienie: 11) ustalanie form i rodzajów wspierania Stowarzyszenia przez członków wspierających,
oraz dodaje się pkt 12 o treści: 12) prowadzenie wszelkich spraw Stowarzyszenia niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
21) § 22 otrzymuje treść:
1. Uchwały Zarządu są podejmowane na zebraniach, z zastrzeżeniem ust. 2 i o ile statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub wiceprezesa. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa, a w razie jego nieobecności wiceprezesa. 
2. Uchwały Zarządu mogą być podjęte także bez zwołania zebrania, jeżeli większość członków Zarządu, a w przypadku uchwał, o których mowa w § 14 ust. 2, wszyscy członkowie Zarządu, oddadzą swój głos na postanowienie, które ma być powzięte.
3. W przypadku uchwał, o których mowa w § 14 ust. 2, wszystkie głosy muszą być oddane na piśmie. W przypadku pozostałych uchwał głosowanie może się odbyć także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przy czym uchwały te podlegają zatwierdzeniu na najbliższym zebraniu Zarządu.
4. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
5. Zasady i tryb postępowania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony prze Walne Zgromadzenie Członków.
22) w § 23 zmienia się ust. 1 i 3 i nadaje im się treść:
1. W przypadku, gdy Zarząd posiada maksymalną dopuszczalną niniejszym statutem liczbę członków, może on wybrać spośród siebie Prezydium Zarządu, w skład którego wchodzą prezes, wiceprezes i jeden z pozostałych członków Zarządu. 
3. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Prezydium, w tym Prezesa lub wiceprezesa.
23) w § 24 zmienia się ust. 1 poprzez dodanie po słowie „członków,” słów „nie będących członkami Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego”, a ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz wniosek w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
24) w § 25 zmienia się:
- ust. 1 poprzez dodanie po słowie „członków,” słów „nie będących członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej”,
- ust. 2, któremu nadaje się treść:
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie pisemnych wniosków członków Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dotyczących przestrzegania przez członków postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz rozstrzygania sporów między członkami, które wynikły w związku z członkostwem w Stowarzyszeniu.
- ust. 3 pkt 2, który otrzymuje treść: 2) zawieszenie częściowe lub całkowite w prawach członka Stowarzyszenia na czas oznaczony, nie przekraczający 3 lat.
- ust. 3 pkt 3, który otrzymuje treść: 3) wykluczenie ze Stowarzyszenia w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez członka obowiązków wynikających ze statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, a w szczególności zalegania z zapłatą składek członkowskich co najmniej 6 miesięcy.
- w ust. 4 słowa następujące po słowach „odwołania się” zastępuje się słowami „do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie odwołania są ostateczne.”
25) w ust. 2 § 26 zmienia się pkt 4, który otrzymuje treść: „4) zapisy, spadki i darowizny” oraz dodaje się punkty 5, 6, 7 i 8 o treści:
5) zasądzone przez sądy nawiązki,
6) dochody z ofiarności publicznej,
7) dochody z majątku Stowarzyszenia,
8) dochody z działalności gospodarczej.
26) w § 26 dodaje się ust. 3 o treści:
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
27) § 27 otrzymuje treść:
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych oraz do podpisywania wszelkiego rodzaju pism i dokumentów powodujących lub mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych uprawnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.
2. Do składania innych oświadczeń woli uprawniony jest prezes samodzielnie lub łącznie dwaj członkowie Zarządu. 
28) § 28 otrzymuje brzmienie:
§ 28
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w kraju lub za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dochód z niej uzyskany służy jedynie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zakres prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej ustala Zarząd.
29) § 29 statutu nadaje się treść:
§ 29
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez organizacyjnie wyodrębnione jednostki, zwane dalej "zakładami".
2. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu  odpowiedzialność przed Zarządem Stowarzyszenia.
4. Zarząd ustala w drodze jednomyślnej uchwały rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków finansowych przeznaczanych na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów. 
30) dotychczasowy § 29 otrzymuje oznaczenie § 30.
31) dotychczasowy § 30 otrzymuje oznaczenie § 31 i nadaje się mu treść:
§ 31
1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków wybiera Komisję Likwidacyjną w składzie 3-5 członków, która prowadzi likwidację Stowarzyszenia. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.
Za uchwałą oddano 17 głosów, przeciw 0, głosów wstrzymujących się oddano 2.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad jednolitym tekstem statutu uwzględniającym zmiany przyjęte w uchwale nr 2. Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:
Uchwała nr 3
Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity statutu, zmienionego uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2003 r. i stanowiący załącznik do niniejszej uchwały jako jej integralna część.
Za uchwałą oddano 17 głosów, przeciw 0, głosów wstrzymujących się oddano 2.
Do punktu 7 porządku obrad
Przewodniczący obrad zarządził wybory do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszone zostały kandydatury Michała Bażyńskiego oraz Krzysztofa Moszczyńskiego. Za przyjęciem w/w kandydatur głosowało 17 osób, przeciw 0, wstrzymały się 2 osoby.
Przewodniczący obrad zarządził wybory Prezesa PSG. Zgłoszona została kandydatura Włodzimierza Malinowskiego. Głosowanie odbyło się w trybie tajnym. 
Za powierzeniem p. Włodzimierzowi Malinowskiemu funkcji Prezesa PSG oddano 16 głosów, przy braku głosów przeciw i 3 głosach nieważnych. 
Przewodniczący obrad zarządził wybory pozostałego składu Zarządu PSG. Zgłoszone zostały kandydatury Romana Pszonki, Andrzeja Bojara, Michała Parkoła, Marcina Kamińskiego oraz Marcina Wolaka. Głosowanie odbyło się w trybie tajnym. Oddano 19 głosów. Za kolejnymi kandydatami oddano odpowiednio 15, 16, 15, 16 oraz 10 głosów. Przewodniczący stwierdził, że został wybrany Zarząd w składzie 6 osobowym tj.
1. Włodzimierz Malinowski – prezes
2. Roman Pszonka
3. Andrzej Bojar 
4. Michał Parkoła 
5. Marcin Kamiński 
6. Marcin Wolak.
Przewodniczący zarządził wybory Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. 
Do Komisji Rewizyjnej zgłoszone zostały kandydatury Leszka Sołdana, Jacka Wojciechowskiego oraz Roberta Zabłockiego. Do Sądu Koleżeńskiego zgłoszone zostały kandydatury Włodzimierza Grudzińskiego, Krzysztofa Grabowskiego oraz Tomasza Mroczka. Głosowanie odbyło się w trybie tajnym. 
Za kandydatami do Komisji Rewizyjnej oddano 18 głosów. Za kolejnymi kandydatami oddano odpowiednio 14, 15, 15 głosów. 
Za kandydatami do Sądu Koleżeńskiego oddano 18 głosów. Za kolejnymi kandydatami oddano odpowiednio 154, 14, 15 głosów. 
Przewodniczący stwierdził, że została wybrana Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Leszek Sołdan, 
2. Jacek Wojciechowski,
3. Robert Zabłocki
oraz Sąd Koleżeński w składzie:
1. Włodzimierz Grudziński, 
2. Krzysztof Grabowski,
3. Tomasz Mroczek.
Do punktu 8 porządku obrad
Uczestnicy Zgromadzenia nie wnieśli pod obrady żadnej dodatkowej sprawy.
Do punktu 9 porządku obrad
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Tags: