POLSKIE STOWARZYSZENIE GO

Regulamin Rankingowy Polskiego Stowarzyszenia Go
(przyjęty uchwałą z 2 czerwca 2010)

Zasady ogólne

§ 1 (system, opiekun, komisja rankingowa)
 

 1. System Rankingowy Polskiego Stowarzyszenia Go przypisuje graczom (Uczestnikom Systemu) stopnie i tytuły w skali kyu/dan. Stopień odpowiada aktualnej sile gry gracza, a tytuł maksymalnemu osiągniętemu stopniowi.
 2. Minimalnym stopniem w Systemie jest 30 kyu, a maksymalnym stopniem jest 7 dan.
 3. System Rankingowy PSG prowadzi Opiekun Systemu oraz Komisja Rankingowa, powołani przez Zarząd PSG według zasad i z kompetencjami określonymi w niniejszym regulaminie.

§ 2 (uczestnicy systemu)
 

 1. Uczestnikami Systemu są gracze na stałe przebywający i uczestniczący w turniejach rankingowych w Polsce, w tym wszyscy członkowie PSG.
 2. Na podstawie decyzji Komisji Rankingowej Uczestnikami Systemu mogą też zostać inni gracze.
 3. Uczestnik Systemu nie będący członkiem PSG może być usunięty z Systemu decyzją Komisji Rankingowej lub na własny wniosek.
 4. Aktywny Uczestnik Systemu, to Uczestnik Systemu, który rozegrał co najmniej jedną grę turniejową w okresie ostatnich:
  • 13 miesięcy, jeśli jest graczem o stopniu kyu,
  • 25 miesięcy, jeśli jest graczem o stopniu dan.
 5. Nauczyciel to osoba zgłoszona Opiekunowi Systemu, odpowiedzialna za naukę i promocję swoich uczniów, będących Uczestnikami Systemu.

§ 3 (stopnie)
 

 1. Stopień Uczestnika ustalany jest na podstawie:
  • GoR (ratingu) uczestnika określonego w systemie Europejskiej Federacji Go, a dokładniej relacji GoR Uczestnika z modelowymi ratingami poszczególnych stopni określonymi w Tabeli Ratingów Modelowych,
  • decyzji Komisji Rankingowej PSG,
  • decyzji jego nauczyciela, jeśli Uczestnik Systemu go posiada.
 2. Gracz na stałe przebywający w Polsce, ktory został usunięty z Systemu, może wystąpić do Komisji Rankingowej o ponowne przyjęcie. W takim przypadku Komisja określa warunki powrotu gracza, w tym jego stopień.
 3. Gracz, który nie jest Uczestnikiem Systemu, może wystąpić do Komisji Rankingowej o wyznaczenie stopnia na konkretny turniej, jeżeli posiadanie stopnia potwierdzonego przez System Rankingowy PSG jest wymagane przez organizatora.

§ 4 (publikacja listy rankingowej PSG)

W uzgodnieniu z Komisją Rankingową Opiekun Systemu publikuje Listę Rankingową PSG, która zawiera aktualne imię i nazwisko, miasto lub klub oraz stopień, GoR i tytuł aktywnych Uczestników Systemu oraz wybranych uczestników nieaktywnych.

Turnieje rankingowe

§ 5 Turnieje rankingowe to wszystkie turnieje, których wyniki uwzględniane są przez Europejską Federację Go przy obliczaniu ratingu GoR.

§ 6 (prawidłowe stopnie - uczestnik)
 

 1. Aktywny Uczestnik Systemu zobowiązany jest zgłaszać w turniejach rankingowych (zarówno w Polsce jak i za granicą) swój aktualny stopień.
 2. Nieaktywny Uczestnik Systemu powinien zgłosić do turnieju rankingowego stopień nie wyższy, niż swój ostatni stopień. Komisja Rankingowa może zmienić stopień tego uczestnika przed lub po turnieju, na podstawie ostatniego stopnia tego uczestnika oraz jego wyników w tym turnieju.
 3. W przypadku zgłoszenia niezgodnego z Systemem stopnia powyżej 6 kyu lub zgłoszenia dowolnego stopnia niższego niż posiadany, Komisja Rankingowa może:
  • udzielić Uczestnikowi upomnienia
  • lub usunąć go z Systemu


§ 7 (prawidłowe stopnie - organizator)
 

 1. Organizator turnieju rankingowego zobowiązany jest zapisywać do turnieju Uczestników Systemu z ich aktualnymi stopniami.
 2. Gracz na stałe przebywający w Polsce, który nie jest Uczestnikiem Systemu, lecz był nim w przeszłości, powinien być zapisany do turnieju z ostatnim stopniem wynikającym z Systemu, chyba że co najmniej 1 członek Komisji Rankingowej wyrazi zgodę na jego udział w turnieju ze stopniem niższym.
 3. Gracz na stałe przebywający w Polsce, który nie jest i nigdy nie był Uczestnikiem Systemu, może być zapisany do turnieju ze stopniem nie wyższym niż 6 kyu, chyba że:
  • co najmniej 1 członek Komisji Rankingowej wyrazi zgodę na jego udział w turnieju (przyjęcie do Systemu) ze stopniem wyższym niż 6 kyu, jednak nie wyższym niż 3 kyu,
  • co najmniej 2 członków Komisji Rankingowej albo 1 członek Komisji upoważniony uchwałą Komisji wyrazi zgodę na jego udział w turnieju (przyjęcie do Systemu) ze stopniem wyższym niż 3 kyu, jednak nie wyższym niż 1 kyu,
  • Komisja Rankingowa podejmie uchwałę o wyrażeniu zgody na udział tego gracza w turnieju ze stopniem wyższym niż 1 kyu.
 4. Jeżeli w turnieju wziął udział taki gracz, Komisja Rankingowa może przyjąć go do Systemu:
  • zatwierdzić stopień, z jakim grał w turnieju, albo
  • określić stopień w turnieju albo po turnieju, na podstawie jego wyników.
 5. Jeśli w turnieju zostały naruszone powyższe zasady Komisja Rankingowa może podjąć decyzję o nie przekazaniu wyników tego turnieju do uwzględniania w systemie ratingowym EGF (GoR).

§ 8 (zgłaszanie wyników)
 

 1. Organizator turnieju rankingowego zgłasza wyniki Opiekunowi Systemu we wskazany przez niego sposób.
 2. W przypadku turniejów zagranicznych zaleca się, by uczestniczący w nich Uczestnicy Systemu przekazali Opiekunowi co najmniej informację o tym, w jaki sposób można uzyskać dostęp do wyników turnieju.

§ 9

 1. Opiekun Systemu lub osoba przez niego upoważniona przekazuje osobie prowadzącej system ratingowy EGF wyniki turniejów organizowanych w Polsce, podając stopnie uczestników określone przez System.
 2. Jeżeli w turnieju zagranicznym uczestnik grał z innym stopniem, niż określony przez System, a zmiana ta spowodowałaby reset jego ratingu EGF, Opiekun Systemu lub osoba przez niego upoważniona może poinformować osobę prowadzącą system ratingowy EGF o prawidłowym stopniu uczestnika w Systemie.

Awans

§ 10 (kryteria awansu)
 

 1. Stopnie od 30 do 19 kyu są rejestrowane wyłącznie na podstawie stopnia zgłoszonego przez gracza w turnieju rankingowym.
 2. Awans na stopień 18 kyu lub wyższy, z zastrzeżeniem ust. 3, następuje gdy Rating EGF (GoR) Uczestnika Systemu nie jest niższy o więcej niż 50 punktów od GoR modelowego stopnia, na jaki ma awansować.
 3. Jeżeli stopień Uczestnika Systemu został obniżony w sposób inny niż automatyczny (patrz § 13), to do awansu powrotnego, oprócz warunku określonego w ust. 2, Uczestnik Systemu potrzebuje dodatkowo przyrostu Ratingu EGF (GoR) po turnieju, który rozegrał na obniżonej (zweryfikowanej) sile.

§ 11 (awans nauczycielski i warunkowy)
 

 1. Nauczyciel może awansować swojego ucznia na stopień nie wyższy niż 6 kyu i nie wyższy niż własny stopień, bez konieczności uzyskania przez ucznia wymaganego progu GoR. W porozumieniu z graczem może tego dokonać także dowolny Uczestnik Systemu o stopniu dan.
 2. Awans następuje z chwilą przekazania Opiekunowi Systemu informacji przez osobę do tego uprawnioną. W uzasadnionym przypadku Opiekun Systemu może wstrzymać awans i przekazać sprawę do rozpatrzenia przez Komisję Rankingową. Komisja Rankingowa może również anulować każdy awans, który nastąpił w tym trybie.
 3. W uzasadnionych przypadkach Opiekun Systemu może awansować Uczestnika Systemu przed otrzymaniem nowych wartości GoR, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że po ich otrzymaniu gracz spełni wymagane kryteria awansu. Jeśli po otrzymaniu nowych GoR gracz jednak nie spełnia kryteriów awansu, awans Uczestnika Systemu jest wycofywany.

§ 12 (zablokowanie awansu) Nauczyciel w uzgodnieniu z Opiekunem Systemu może wstrzymywać awans swojego ucznia na stopień nie wyższy niż 7 kyu. Awans na 6 kyu następuje automatycznie.

Weryfikacja stopni

§ 13 (weryfikacja automatyczna)
 

 1. W przypadku gdy rating EGF (GoR) Uczestnika Systemu o aktualnym stopniu wyższym niż 6 kyu, przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe (z zastrzeżeniem ust. 3), jest niższy o więcej niż 100 punktów od ratingu modelowego jego stopnia, stopień tego Uczestnika Systemu podlega weryfikacji poprzez obniżenie do stopnia bezpośrednio niższego.
 2. Weryfikacja jest dokonywana w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.
 3. W przypadku awansu Uczestnika Systemu bieg 3-miesięcznego okresu, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się nie wcześniej, niż z chwilą otrzymania ratingu EGF po pierwszym turnieju rankingowym rozegranym przez tego Uczestnika po awansie.
 4. W uzasadnionych przypadkach Komisja Rankingowa lub Opiekun Systemu, mogą wstrzymać weryfikację stopnia Uczestnika Systemu, do czasu otrzymania nowego ratingu EGF (GoR).

§ 14 (weryfikacja uzgodniona) Komisja Rankingowa może obniżyć stopień Uczestnika Systemu w przypadku osiągania przez niego słabych wyników, po uzgodnieniu z:

Komisja Rankingowa

§ 15 Komisja Rankingowa składa się z pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PSG, wśród których przynajmniej cztery posiadają w chwili powołania stopień dan.

§ 16 Oprócz innych spraw określonych w niniejszym Regulaminie, Komisja Rankingowa:

§ 17
 

 1. Do podjęcia decyzji przez Komisję Rankingową wymagane jest oddanie trzech głosów za albo trzech głosów przeciw wnioskowi, bez konieczności oddania głosu przez wszystkich członków.
 2. Komisja może wybrać ze swego grona osobę, która będzie uprawniona do podejmowania decyzji w pilnych przypadkach w zakresie określonym przez Komisję.

§ 18 Do czasu powołania Komisji Rankingowej lub w przypadku braku możliwości podejmowania przez nią decyzji, zadania Komisji wykonuje Zarząd PSG.

Postanowienia końcowe

§ 19
 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2010 r.
 2. Jednocześnie odwoływany jest "Regulamin Rankingowy: Gry Internetowe"
 3. Jeżeli w dniu wejścia Regulaminu w życie rating EGF Aktywnego Uczestnika Systemu jest niższy od ratingu modelowego jego stopnia o więcej niż 100 punktów, bieg terminu, o którym mowa w § 13, rozpoczyna się z dniem wejścia Regulaminu w życie.
Fullscreen Image

Kliknij aby zamknąć