POLSKIE STOWARZYSZENIE GO

Poniższe reguły powinny być stosowane we wszystkich turniejach organizowanych pod patronatem PSG, o ile nie obowiązują w nich reguły turniejowe EGF, w szczególności w turniejach z cyklu Grand Prix. PSG ustala poniższe reguły w celu umożliwienia przeprowadzania turniejów w spokojnej, sportowej atmosferze. W kwestiach nieuregulowanych poniższymi regułami należy stosować regułę fair play, zasady wynikające z tradycji oraz zdrowego rozsądku. Za przestrzeganie niniejszych reguł odpowiadają solidarnie sędziowie i organizatorzy.
 

 1. Sędzia
  • Turniej jest prowadzony przez jednego lub kilku sędziów. W przypadku, gdy sędziów jest kilku, jeden z nich jest wyznaczony na sędziego głównego.
  • Do obowiązków sędziego należy dbanie o sprawny przebieg turnieju, w szczególności czuwanie nad prawidłowością parowania, rozstrzyganie sporów pomiędzy graczami w oparciu o i w duchu niniejszych zasad oraz dbanie o wykonanie podjętych przez niego decyzji.
  • Sędzia może skorygować czas gracza w przypadku, gdy stwierdzi fakt przeszkadzania przeciwnikowi.
  • Od decyzji sędziego przysługuje graczowi odwołanie do komisji apelacyjnej. Komisja apelacyjna składa się z trzech graczy. Komisja apelacyjna zostaje wybrana przed rozpoczęciem turnieju spośród uczestników turnieju. W przypadku nie wyłonienia komisji apelacyjnej, decyzje sędziego są ostateczne.
 2. Gracze
  • W trakcie gry niedozwolone jest korzystanie z urządzeń elektronicznych, takich jak telefony, smartfony, tablety, laptopy. Telefon należy wyciszyć i położyć na stole w stale widocznym miejscu.
  • Niedozwolone jest zapisywanie gry w formie elektronicznej. Zapis gry może odbywać się wyłącznie przy użyciu papierowego kifu.
  • Od graczy oczekuje się sportowej postawy.
  • W trakcie rundy niedozwolone jest przeglądanie literatury goistycznej ani uprzednio sporządzonych notatek.
  • Niedozwolone jest analizowanie swojej partii przy pomocy kamieni i planszy, diagramów w trakcie jej rozgrywania; niedozwolone jest także zezwolenie innym na takie czynności.
  • Graczowi nie wolno brać udziału w rozmowie na temat przebiegu partii ani prosić inne osoby o poradę.
  • Niedozwolone jest przeszkadzanie przeciwnikowi w jakikolwiek sposób, w szczególności przez trzymanie ręki nad planszą bez potrzeby przez dłuższy czas lub grzechotanie kamieniami w pojemniku.
  • Niedozwolone jest spożywanie w trakcie partii napojów alkoholowych.
  • Osobom trzecim nie wolno odwracać uwagi graczy ani w jakikolwiek sposób ingerować w przebieg partii.
  • Nikomu poza graczami i sędzią nie wolno dotykać planszy ani kamieni.
  • Nikomu nie wolno informować graczy o zauważonych jakichkolwiek nieprawidłowościach w przebiegu partii. Uczestnicy turnieju mają obowiązek zgłosić zauważone nieprawidłowości sędziemu.
  • Gracz uczestniczący w turnieju zobowiązany jest grać do końca. Wycofanie się z turnieju jest dopuszczalne jedynie w nadzwyczajnych okolicznościach.
 3. Rejestracja czasu gry
  • Zegar czarnego gracza uruchamiany jest w chwili wyznaczonej przez sędziego.
  • Zegar może zostać unieruchomiony wyłącznie przez sędziego. Graczom nie wolno samowolnie regulować zegarów.
 4. Rozpoczęcie, przebieg i zakończenie gry
  • O czasie i miejscu gry decyduje sędzia.
  • Minimalny czas gry: 30 minut na gracza i 10 sekund byo-yomi lub 20 minut i 5 sekund inkrementu za każdy ruch przy grze z czasem Fischera.
  • O ile regulacje dotyczące turnieju nie stwierdzają inaczej, komi wynosi 6 i pół punkta, zaś wynik gry ustalany jest za pomocą zasad japońskich opracowanych przez Nihon Kiin.
  • W czasie rozpoczęcia gry bezwarunkowo uruchamiany jest zegar czarnego gracza. W partii z handicapem ustawienie kamieni handicapu stanowi pierwszy ruch.
  • Gracz, który pojawi się przy planszy po upływie połowy przysługującego mu zasadniczego czasu gry, przegrywa partię. Jeśli spóźnią się obaj gracze, oznacza to przegraną obu graczy.
  • Ruch jest ustalony, gdy gracz puści kamień po dotknięciu nim planszy. Kamienia raz postawionego nie wolno przesuwać po planszy. Ruch jest zakończony, gdy gracz puści kamień i zdejmie z planszy wszystkich jeńców.
  • Zabite kamienie muszą być wyraźnie widoczne.
  • Koniec partii następuje zgodnie z regułami gry albo przez poddanie się jednego z graczy. Przed rozpoczęciem obliczania wyniku wymagane jest, aby gracze na zmianę wykonali wszystkie ruchy, w tym na zmianę wypełnili wszystkie dame i zakończyli grę kolejnymi pasami.
  • Protesty dotyczące wyniku gry można składać do rozpoczęcia się kolejnej rundy, najpóźniej do 24 godzin od momentu zakończenia partii.
 5. Naruszenie przepisów i spory
  • Jeżeli gracze grają nieprawidłowymi kolorami lub z niewłaściwym handicapem i zostanie to zauważone przed zakończeniem 4 ruchu, należy grę rozpocząć od nowa. W przeciwnym przypadku grę należy kontynuować, a wynik zaliczony jest tak, jakby gra została rozegrana prawidłowo.
  • Gracz mający wątpliwości co do ustawienia piona może zażądać od przeciwnika postawienia go we właściwym punkcie.
  • Jeżeli gracz wykona nieprawidłowy ruch i zostanie to zauważone w ciągu następnych 3 ruchów, należy cofnąć nielegalny ruch. Wykonanie nielegalnego ruchu jest uważane za przeszkadzanie przeciwnikowi.
  • Jeżeli gracz zauważy, że zegar źle działa, zegar zastępuje się dobrze funkcjonującym zegarem, zaś oczywiste błędy w zużytym czasie zostaną skorygowane.
  • Jeżeli w trakcie gry rozpocznie się spór, albo któryś z graczy wykryje naruszenie reguł, należy niezwłocznie zawiadomić sędziego.
Fullscreen Image

Kliknij aby zamknąć